Nedostatak stručne literature

Ne postoji određena literatura koja bi pratila nastavni plan i program za srednje škole, nego se koriste skripte i udžbenici sa fakulteta.
Udžbenici